2020.

1/12sun.Mahiru no Tuki Yoru no Taiyo

1/21 tue. MANDA-LA2

2/2sun.Mahiru no Tuki Yoru no Taiyo

3/6 fri. MANDA-LA2

2019.

1/16 wed.MANDA-LA2

3/30 sat.Mahiru no Tuki Yoru no Taiyo

4/7 sun.STAX FRED

4/10 wed.Grooving Mamagon

5/13 mon.MANDA-LA2

6/13 thu.STAX FRED

7/29 men.MANDA-LA2

8/7 wed.U-hA

9/21 sat. Mahiru no tuki Yoru no Taiyo

10/9 wed.MANDA-LA2

12/5 thu .MANDA-LA2

12/29 sun.U-hA

2018.

1/25 thu.U-hA

2/21 wed.U-hA

3/4 sun.Mahiru no tuki Yoru no Taiyo

3/26 mon.U-hA

4/10 tue.U-hA

5/21 mon.U-hA

6/7 thu.U-hA

7/15 sun.Mahiru no tuki Yoru no Taiyo

8/27 mon.U-hA

10/30 tue.Hisomine

11/20 tue.U-hA

12/30 sun.U-hA (chihaL ,kei)

2017.

1/5 thu.U-hA

2/7 tue.U-hA

3/4 sat. Mahiru no tuki Yoru no Taiyo

3/18 sat.BIG MOUTH

4/5 wed.U-hA

5/12 fri.BIG MOUTH

5/22 mon.U-hA

6/4 sun.Mahiru no tuki Yoru no Taiyo

6/21 wed.Blak&Blue

6/24 sat.Grooving Mamagon

6/28 wed.STAX FRED

7/5 wed.U-hA

7/29 sat.Mahiru no Tuki Yoru no Taiyo

8/3 thu.U-hA

9/15 fri.U-hA

10/5 thu.STAX FRED

10/30 mon.U-hA

11/14 tue.U-hA

12/8 fri.STAX FRED

12/14 thu.U-hA